My Mother is Gardenia Fong Ramos.

Gardenia C. Hung, M.A., B.A.
http://www.Google.com/profiles/ghungma